Skauting

Skauting je dobrovoľné, nepolitické, neziskové hnutie vychovávajúce mladých ľudí, prístupné všetkým bez rozdielu pôvodu, národnosti, rasy alebo náboženstva v súlade s cieľom, princípami a metódami stanovenými zakladateľom hnutia lordom Róbertom Baden-Powellom a tými, ktorí ho nasledujú.

Členmi skautingu boli aj: väčšina amerických prezidentov minulého storočia, prvý americký kozmonaut John H. Glenn, prvý muž na mesiaci Neil Alden Armstrong, kozmonaut slovenského pôvodu Eugen Cernat, prezident ČSFR a ČR Václav Havel, speváci George Michael, Paul McCartney, herci Steven Spielberg, Harrison Ford, Július Satinský, či básnik Jiří Wolker.

Skauting ako hra – pravidlá

Ako každá hra aj skauting má svoje pravidlá. Nie je to ako v iných hrách, na ktoré sme zvyknutí z detstva. Skauting je vlastne životný štýl a jeho pravidlá sú dané 10. bodmi skautského zákona a denným príkazom. Každý skaut vo svojom sľube sľuboval, že sa vynasnaží ako najlepšie vie tento zákon dodržiavať. Ono to možno teraz vyzerá ako keby to bolo niečo dosť nasilu a tak, ale pointa je v tom, že každý z nás aspoň v kútiku duše túži po lepšom svete, kde by sa žilo podľa starých pravidiel rytierskeho života. A tým viac po tom túži srdce chlapca (ak niekto tvrdí opak, tak si to len nechce priznať). A práve toto je skauting schopný dať každému chlapcovi alebo dievčaťu, ukázať, že aj takto sa ešte dá žiť …

Skautský zákon

1. Na skautovu česť sa dá spoľahnúť.
2. Skaut je verný a oddaný.
3. Skaut je osožný a pomáha iným.
4. Skaut je priateľom všetkých ľudí dobrej vôle a bratom každého skauta.
5. Skaut je zdvorilý.
6. Skaut je ochrancom prírody a cenných výtvorov ľudských.
7. Skaut je poslušný voči rodičom, predstaveným a vodcom.
8. Skaut je veselý a rozvážny.
9. Skaut je sporivý a hospodárny.
10. Skaut je čistý v myšlienkach, slovách a skutkoch. 

Heslo

Buď Pripravený!

Denný príkaz

Denne vykonaj aspoň jeden dobrý skutok.

Skautský sľub

Sľubujem na svoju česť, že sa vynasnažím zo všetkých síl:
1. plniť si povinnosti voči Bohu a svojej vlasti,
2. pomáhať v každom čase svojim blížnym
3. dodržiavať skautský zákon

Vekové kategórie v Skautingu

  • Predškoláci: 0 až 6 rokov
  • Včielky a vĺčatá: 7 až 10 rokov
  • Skautky a skauti: 11 až 14 rokov
  • Rangerky a rangeri: 15 až 18 rokov
  • Roverky a roveri: 19 až 24 rokov
  • Dospelé skautky a skauti: 25 a viac rokov

Predškoláci

Predškoláci fungujú s rodičmi a len ojedinele sa pod vedením školenej dospelej osoby stretávajú na schôdzkach.

Včielky a vĺčatá

V programe najmladších členov má veľkú dôležitosť svet fantázie malých detí. Akékoľvek učenie sa prebieha formou hier. Najmladší členovia sú organizovaní vo včielkárskych a vlčiackych družinách. Deti sa učia začleňovať do kolektívu priateľov a dospelí im postupne dávajú ozajstnú zodpovednosť, no zároveň zaisťujú telesnú, citovú a duševnú bezpečnosť.

Skautky a skauti

V skautskom veku stúpa dôležitosť „družinového systému“ – je to systém prirodzených partií mladých ľudí, ktorý umožňuje plné zapojenie a sebarealizáciu každého člena. Na čele takejto družiny stojí skúsený rovesník – mladý líder (družinový radca). Dospelí vedúci motivujú družiny k ich vlastnému družinovému životu. Symbolickým rámcom skautiek a skautov je objavovanie a skúmanie okolitého sveta a preferovaným prostredím pre aktivity je príroda.

Rangerky a rangeri

Názov tejto vekovej kategórie pochádza z anglického range, ktoré má viac významov – dať niečo do poriadku alebo tiež túlať sa. Spojením týchto významov je ranger. Títo mladí ľudia už pomáhajú mladším členom na ich skautskej ceste a sústreďujú sa tiež na vlastný príkladný život. Ten si ale vyžaduje sústavnú prácu na sebe a neustály osobný rast.

Roverky a roveri

Väčšina aktivít tejto vekovej skupiny sa odohráva na úrovni roverských skupín. Dospelí sú prítomní, ale majú úlohu poradcov a podporcov. Náplň roveringu tvorí putovanie, cestovanie, objavovanie seba, svojich hodnôt a charakteru. Roveri a roverky si pripravujú náročné projekty, organizujú horské výpravy a expedície do zahraničia. Aktívne sa podieľajú na ochrane prírody a realizujú službu pre miestne komunity.

Dospelí s mladým duchom

Skauting je takisto hnutím dospelých, ktorí chcú pomáhať mladým ľuďom rozvíjať ich osobnosti. Stály kontakt s mladými ľuďmi umožňuje dospelým predĺžiť svoju vlastnú mladosť, myslieť dynamicky a moderne. Dospelí ľudia môžu v skautingu naplno uplatniť svoje vlohy, sebarealizovať sa a pomáhať dobrej veci. Komunitu dospelých skautov spája záujem o spoločnú vec, vzájomná podpora a zdieľanie podobných princípov: vzťah k sebe a k svojmu ďalšiemu zdokonaľovaniu sa, vzťah k iným, tolerancia a solidarita a vzťah k duchovnému svetu, k sile a hodnotám, ktoré presahujú materiálny svet.

Členenie skautingu

Družina

Chlapec či dievča sa okamžite po vstupe do skautingu stáva členom družiny, ktorá ho príjíma medzi seba. Je to skupina 6 – 8 detí, ktorú vedie ich starší a skúsený rovesník – družinový radca. Je to základná jednotka, v ktorej prebieha väčšina skautského programu.

Oddiel

Dve a viac družín (minimálne 2, spravidla 3 – 4) tvorí oddiel, ktorý je základnou výchovnou jednotkou. Vedie ho oddielový vodca v spolupráci s radcami jednotlivých družín. Spolu s ďalšími dospelými pomocníkmi tvoria oddielovú radu, ktorá sa pravidelne schádza a prejednáva otázky programu, výchovy a organizácie.

Zbor

Zbor je dobrovoľným zoskupením 2 a viacerých oddielov a vedie ho zborový vodca so zborovou radou. Zbor zabezpečuje priestorové, finančné, materiálne a personálne podmienky pre prácu s deťmi v oddieloch a družinách. Zbor má právnu subjektivitu, čiže môže oficiálne vystupovať v mene skautingu pred úradmi, uzatvárať zmluvy, získavať financie a pod. V tomto smere je základnou a úplne samostatnou jednotkou.

Oblasť

Medzistupňom medzi náčelníctvom a zbormi je skautská oblasť. Zbory v určitom regióne sa môžu spojiť a vytvoriť oblasť, ktorá poskytuje servis zborom, zabezpečuje kurzy a vzdelávanie dospelých členov skautingu, rozširuje skauting do ďalších miest a obcí a usporadúva regionálne skautské akcie.

Národná úroveň

Najvyšším orgánom Slovenského skautingu je Snem, ktorý sa schádza každé tri roky. Snem volí z radov dobrovoľníkov Náčelníctvo SLSK, ktoré usmerňuje chod organizácie a zastupuje ju pred inými subjektmi medzi snemami. Úlohy spojené s riadením organizácie vykonáva Ústredie SLSK ako výkonný orgán. Pracujú v ňom profesionálni zamestnanci, ktorí sa starajú o administratívu, financie, účtovníctvo, publikačnú činnosť, vzťahy s verejnosťou, vedenie veľkých projektov a podporu pre vodcov a ich zložky.

Comments are closed.